Εκτύπωση

EUROBANK LIVE

Επιτόκια Λογαριασμού που θα ισχύσουν από την Τρίτη 12 Ιουνίου 2020 • 0,10%* σε όλο το ποσό εφόσον διατηρείτε υπόλοιπα 3.000 € και άνω • 0,02%* σε όλο το ποσό εφόσον διατηρείτε υπόλοιπα κάτω από 3.000 € *Το επιτόκιο είναι μικτό. Οι τόκοι των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολόγηση 15%
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Ταμιευτήριο"